Podpora rozvoje školy

 
Název projektu: Podpora rozvoje školy
 
Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/006697
 
Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 
Termín realizace: 1. 9. 2017 – 30. 8. 2019
 
Celková částka: 961 732,- Kč
 

Projekt je zaměřený na zvýšení kvality výchovy, vzdělávání a proinkluzivnost. V průběhu realizace bude ve škole působit školní psycholog, budou uskutečněny šablony zvyšující osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (DVPP, stáže u zaměstnavatelů, tandemová výuka), budou podpořeny extrakurikulární rozvojové aktivity – doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem. Do projektu budou zapojeni pedagogové školy.