Opatření ředitelky školy k onemocnění COVID-19

Opatření ředitelky školy k onemocnění COVID-19

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví a doporučení Krajské hygienické stanice KHK vydávám následující opatření:

  • všem osobám, kteří se v období od 7. března 2020 vrátili z pobytu na území Italské republiky do České republiky, je nařízeno, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, kteří jim nařídí povinnou karanténu 14 dní, tzn. v době karantény mají tyto osoby zákaz vstupu na všechna pracoviště školy,

více info: https://www.gnb.cz/assets/File.ashx?id_org=400165&id_dokumenty=2353

  • v běžném provozu školy žákům postačí dodržovat obvyklá hygienická opatření (důkladné mytí rukou, mít svůj kapesník, nekýchat bez použití kapesníku apod.), žáci budou opětovně poučeni,
  • škola zajistí zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC, stoly, podlahy, kliky atd.), zajistí časté a průběžné větrání prostor,
  • u podezření na onemocnění (zejména horních cest dýchacích, zvýšené teploty) žádáme rodiče, aby neposílali žáky do školy, nevysílali je tedy ani na ubytování a důsledně vyčkali na úplné uzdravení svých dětí,
  • žádáme rodiče žáků, aby po návratu z oblastí, kde nemoc již propukla (např. severní Itálie), a stihli se vrátit ještě před platností nařízení Ministerstva zdravotnictví, tj. před 7. 3. 2020 neprodleně kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice podle místa bydliště nebo ošetřujícího lékaře a konzultovali s nimi případné dodržení karantény.

Učitelé budou u všech žáků po příjezdu zjišťovat, zda se o jarních prázdninách nevyskytovali v ohrožených oblastech a v případě nejasností budou kontaktovat zákonné zástupce a KHS, příp. infolinky.

Opatření platí pro všechny žáky, zaměstnance, cizí strávníky a další osoby, které chtějí navštívit školu.

Bude-li žákům nařízena karanténa, jsou povinni kontaktovat svého třídního učitele a rozhodnutí o karanténě mu doručí, stačí scan prostřednictvím mailu. Doba, po kterou budou žáci v karanténě, bude posuzována z hlediska omlouvání absence stejně jako nemoc.

Aktuální informace doporučujeme získávat ze stránek Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz

Hana Rubáčková, ředitelka školy