Informace pro žáky současných prvních ročníků

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a podle platné prováděcí vyhlášky č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),  musí každý žák před zařazením do praktického vyučování, kde se konají práce ve druhé kategorii absolvovat lékařskou prohlídku. Tato lékařská prohlídka se uskuteční u poskytovatele pracovnělékařských služeb SOŠ veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68. K této lékařské prohlídce si každý žák  zajistí výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Výpis musí mít datum od 24. – 31. 8. 2020 ( z důvodu platnosti výpisu). Podkladem pro proplacení poplatku za výpis ze zdravotnické dokumentace školou je platební doklad od lékaře.

V Hradci Králové  28.6. 2020

Ing. Hana Rubáčková, v.r.

     ředitelka školy