Střední odborná škola veterinární Hradec Králové - Kukleny

Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové-Kukleny,

Pražská 68

 
ŠKOLA UCHAZEČ STUDENT UČITEL PROJEKTY


Jednací řád školské rady

Článek I.

 1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
 2. Školskou radu svolává její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
 3. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 4. Počet členů školské rady je šest.
 5. Před uplynutím funkčního období členství ve školské radě zanikne, jestliže se člen vzdá svého mandátu. Předseda vyhlásí doplňkové volby tak, aby příští zasedání školské rady bylo v plném počtu členů.

Článek II.

 1. Jednání školské rady řídí její předseda nebo místopředseda (dále jen „předsedající“).
 2. Po zahájení jednání umožní předsedající členům školské rady vyjádřit se k programu zasedání školské rady a navrhnout změnu v programu nebo v pořadí projednávaných bodů. Školská rada poté o programu zasedání hlasuje.
 3. Jednotlivé body programu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů, které předkládá navrhovatel nejpozději 10 pracovních dnů před jednáním.

Článek III.

 1. Předseda nebo členové školské rady mohou přizvat k jednání další osoby, je-li to zapotřebí k projednávané věci.
 2. Školská rada si může k projednávání vyžádat stanoviska dalších osob.

Článek VI.

 1. K jednotlivým bodům programu se koná rozprava.
 2. Členové školské rady mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy.
 3. O schválení předložených návrhů se hlasuje.
 4. Hlasuje se zdvižením ruky.
 5. Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající výsledek.
 6. Usnesení je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů školské rady.
 7. Výsledek hlasování je platný, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina členů.
 8. Ve výjimečných případech je možno hlasovat korespondenčně. Korespondenční hlasování lze uskutečnit pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V případě korespondenčního hlasování je výsledek platný, je-li schválen všemi členy. V případě, že tomu tak není, musí být svoláno zasedání školské rady.

Článek V.

 1. O každém zasedání školské rady se pořizuje zápis, který pořizuje člen školské rady pověřený předsedajícím.
 2. Náležitosti zápisu:
  • termín zasedání
  • přítomní členové
  • omluvení členové
  • jméno předsedajícího
  • program jednání včetně pořadí projednávaných bodů
  • přijatá usnesení
 3. Správnost písemného záznamu průběhu jednání a zápisu ověřuje předsedající.
 4. Zápis se zasílá členům školské rady, řediteli školy a zveřejní se na přístupném místě ve škole. K zaslání zápisu lze použít i elektronickou poštu.


Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 30. března 2015.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 31. března 2015.

 
 
zpět o jeden krok nahoru domovská stránka

© 2008 - Všechna práva vyhrazena

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Pražská 68
501 01 Hradec Králové
Tel.: +420 49 5535386
Fax: +420 49 5535400
E-mail: kontakt@sosvet.cz