17.10.2016

Dokumenty

Aktuálně platný školní řád.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí v budově školy.

ICT plán školy je k dispozici k nahlédnutí v budově školy.

561/2004 Sb.
zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
242/2008 Sb. a 243/2008 Sb.(novely zákona)
zákon, kterým se mění zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb.
zákon o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
442/1991 Sb. a 672/2004 Sb. (novela vyhlášky)
vyhláška o ukončování studia ve středních školách a učilištích a vyhláška, kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších přepisů
671/2004 Sb.
vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
13/2005 Sb.
vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
15/2005 Sb.
vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
16/2005 Sb.
vyhláška o organizaci školního roku
64/2005 Sb.
vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
317/2005 Sb.
vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků

Další obecně závazné právní předpisy naleznete ve Sbírce zákonů na www.mvcr.cz.

Zpráva z inspekce České školní inspekce konané v roce 2017.

Řád ochrany zvířat při svodu při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat – při setkání chovatelů zvířat (č.j.: 26889/2007-10001).

Při škole působí Spolek přátel SOŠ veterinární Hradec Králové.

Třídní schůzky rodičů se konají dne 23.11. od 14 hodin.

Shromáždění delegátů  (zástupci jednotlivých tříd) se koná dne 23.11. od 15 hodin v ředitelně školy.

Členové:

 • Mgr. Adelína Macháčková – předseda
 • Mgr. Vladimír Tichý – místopředseda
 • MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA – jmenován zřizovatele
 • MVDr. Libuše Poldová
 • Monika Novotná
 • RSDr. Ing. Otakar Ruml – jmenován zřizovatele

Jednací řád školské rady

Článek I.

 1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
 2. Školskou radu svolává její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
 3. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 4. Počet členů školské rady je šest.
 5. Před uplynutím funkčního období členství ve školské radě zanikne, jestliže se člen vzdá svého mandátu. Předseda vyhlásí doplňkové volby tak, aby příští zasedání školské rady bylo v plném počtu členů.

Článek II.

 1. Jednání školské rady řídí její předseda nebo místopředseda (dále jen „předsedající“).
 2. Po zahájení jednání umožní předsedající členům školské rady vyjádřit se k programu zasedání školské rady a navrhnout změnu v programu zasedání nebo v pořadí projednávaných bodů. Školská rada poté o programu zasedání hlasuje.
 3. Jednotlivé body programu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů, které předkládá navrhovatel nejpozději 10 pracovních dnů před jednáním.

Článek III.

 1. Předseda nebo členové školské rady mohou přizvat k jednání další osoby, je-li to zapotřebí k projednávané věci.
 2. Školská rada si může k projednávání vyžádat stanoviska dalších osob.

Článek IV.

 1. K jednotlivým bodům programu se koná rozprava.
 2. Členové školské rady mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy.
 3. O schválení předložených návrhů se hlasuje.
 4. Hlasuje se zdvižením ruky.
 5. Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající výsledek.
 6. Usnesení je platné, je-li schváleno nadpoloviční  většinou přítomných členů školské rady.
 7. Výsledek hlasování je platný, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina členů.
 8. Hlasovat je možné i korespondenčně. Korespondenční hlasování lze uskutečnit pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V případě korespondenčního hlasování je výsledek platný, je-li schválen všemi členy. V případě, že tomu tak není, musí  být svoláno zasedání školské

Článek V.

 1. O každém zasedání školské rady se pořizuje zápis, který pořizuje člen školské rady pověřený předsedajícím.
 2. Náležitosti zápisu:
  • termín zasedání
  • přítomní členové
  • omluvení členové
  • jméno předsedajícího
  • program jednání včetně pořadí projednávaných bodů
  • přijatá usnesení
 3. Správnost písemného záznamu průběhu jednání  a zápisu ověřuje předsedající.
 4. Zápis se zasílá členům školské rady, řediteli školy a zveřejní se na přístupném místě ve škole. K zaslání zápisu lze použít i elektronickou poštu.

Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 5. 4. 2018.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 6. 4. 2018.

 

Zápis z ustavující  schůze Školské rady při SOŠ veterinární v Hradci Králové 5. dubna 2018.

Přítomni: viz prezenční listina

Program jednání:

 1. Zahájení – ředitelka školy Ing Hana Rubáčková informovala členy školské rady o znění §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, které se týkají činnosti školské rady.
 2. Volba předsedy školské rady. Jednohlasně byla zvolena Ing. Regína Čížková.
 3. Volba místopředsedy školské rady. Jednohlasně byl zvolen Ing. Vladimír Tíchý.
 4. Schválení jednacího řádu – jednací řád byl schválen jednohlasně s účinností od 6. 4. 2018.
 5. Informace o škole podala ředitelky školy Ing.. Hana Rubáčková.
 6. Diskuse

5. 4. 2018
Zapsala: Monika Novotná

Prohlášení o zpracování osobních údajů fyzických osob.