OKRUHY K PŘÍPRAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Okruhy vytvořené školou, pro profilovou část maturity:

Okruhy vytvořené školou, pro státní část maturity:

Chov a výživa hospodářských zvířat

Zásady ekologického zemědělství
Domestikace hospodářských zvířat
Obecná zootechnika – morfologické a fyziologické vlastnosti HZ
Obecná zootechnika – zootechnická taxonomie a základní zootechnické zásady
Obecná zootechnika – selekce, plemenitba
Chov skotu – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
Chov ovcí – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
Chov koz – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
Chov koní – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
Chov prasat – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa  krmení jednotlivých kategorií
Chov slepic – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
Chov krůt, perliček a křepelek – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
Chov vodní drůbeže – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
Chov kožešinových zvířat
Pastva jednotlivých druhů hospodářských zvířat

Nemoci hospodářských zvířat

Obecná epizootologie
Obecná farmakologie
Zoonózy
Virová onemocnění společná více druhům zvířat
Bakteriální onemocnění společná více druhům zvířat
Sporogenní infekce
Mykózy a mykotoxikózy
Metabolické poruchy, poruchy metabolismu minerálů a vitamínů
Bakteriální onemocnění přežvýkavců
Virová a prionová onemocnění přežvýkavců
Parazitární onemocnění přežvýkavců
Mastitidy
Onemocnění trávícího traktu přežvýkavců
Bakteriální onemocnění prasat
Virová onemocnění prasat
Parazitární a neinfekční onemocnění prasat
Bakteriální onemocnění drůbeže
Virová onemocnění drůbeže
Parazitární a neinfekční onemocnění drůbeže
Bakteriální onemocnění koní
Virová onemocnění koní
Parazitární onemocnění koní a koliky
Onemocnění pohybového aparátu koní a neinfekční onemocnění koní
Onemocnění lovné zvěře
Infuzní terapie
Antimikrobní a antimykotická terapie
Antiparazitární terapie
Imunopreparáty
Antiflogistika
Terapie onemocnění trávicího systému
Terapie onemocnění kožního systému 

Biologie a ekologie

Vývoj živých soustav a evoluce člověka
Eukaryotická buňka (rostlinná a živočišná)
Fyziologické procesy na úrovni buňky
Nebuněčné formy živých soustav – viry
Doména Archea, Doména Bakteria, Prokaryotický typ buňky
Rostlinná histologie
Vegetativní rostlinné orgány – kořen, stonek, list
Generativní rostlinné orgány. Rozmnožování rostlin
Růst a pohyby rostlin
Řasy
Mechorosty
Kapraďorosty
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny
Houby a lišejníky
Evoluce orgánových soustav živočichů
Prvoci
Dvojlistí živočichové – houby, žahavci
Prvoústí se schizocoelní tělní dutinou – ploštěnci
Prvoústí s pseudocoelní tělní dutinou – hlísti
Prvoústí coelomoví, nečlánkovaní – kroužkovci
Prvoústí coelomoví,článkovaní – měkkýši
Členovci – podkmen klepítkatci
Členovci – podkmen žebernatí
Členovci – podkmen vzdušnicovci
Duhoústí – ostnokožci
Strunatci, podkmen pláštěnci, podkmen kopinatci
Strunatci, podkmen obratlovci, třída kruhoústí
Strunatci, podkmen obratlovci, třída paryby
Strunatci, podkmen obratlovci, třída ryby
Strunatci, podkmen obratlovci, třída obojživelníci
Strunatci, podkmen obratlovci, třída plazí
Strunatci, podkmen obratlovci, třída ptáci
Strunatci, podkmen obratlovci, třída savci
Etologie
Mendelovy zákony dědičnosti, řešení genetických úloh
Dědičnost mnohobuněčného organizmu
Genetika člověka
Genetika populací
Abiotické složky životního prostředí
Biotické faktory životního prostředí

Chemie

Stavba atomu
Chemická vazba
Chemický děj (termochemie, kinetika, mechanismus, stechiometrie)
Chemická teorie roztoků
Vodík, kyslík, voda
s-prvky
p1 a p2-prvky
p3 a p4-prvky
p5 a p6-prvky (bez kyslíku), halogeny, vzácné plyny
Charakteristika d-prvků, koordinační sloučeniny, skupina mědi a zinku
Triáda železa, skupina chrómu a manganu
Obecná charakteristika organických sloučenin
Alkany a cykloalkany
Alifatické nenasycené uhlovodíky
Aromatické sloučeniny
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Hydroxyderiváty uhlovodíků, ethery, karbonylové sloučeniny
Karboxylové sloučeniny, deriváty karboxylových sloučenin
Heterocyklické sloučeniny, alkaloidy, vitamíny
Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, nukleové kyseliny
Sacharidy
Lipidy, metabolismus lipidů
Fotosyntéza
Metabolismus sacharidů
Analytická chemie

Hygiena a technologie potravin

Zdravotně nezávadná potravina, jakostní potravina
Senzorická jakost potravin
Mikrobiologické znaky zdravotně nezávadné potraviny
Chemické znaky zdravotně nezávadné potraviny
Fyzikální znaky zdravotně nezávadné potraviny
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
Zákon o veterinární péči
Zákon o ochraně veřejného zdraví
Potravinové právo v EU
Nařízení EU – hygienický balíček
Základy technologie výroby mléka a smetan
Základy technologie výroby zakysaných mlékárenských výrobků
Základy technologie výroby jogurtů a tvarohů
Základy technologie výroby sýrů
Vady mlékárenských výrobků
Schéma jatek a porážka
Základní veterinární prohlídka jatečného kusu, masa
Základy technologie výroby výsekového masa
Základy technologie výroby masných výrobků
Porážka drůbeže, veterinární prohlídka
Technologické zpracování jatečné drůbeže a masných výrobků
Zpracování vajec a vaječných výrobků
Zdravotní nezávadnost medu, falšování medu, nejakostní med
Základní dělení tržních ryb, jakost, zdravotní nezávadnost ryb
Zpracování ryb a příprava rybí suroviny
Veterinární kontrola ryb na území České republiky
Hygiena a sanitace v potravinářském průmyslu
Systém kritických bodů při výrobě potravin

Ekonomika a právo

Tržní ekonomika
Národní hospodářství
Makroekonomické ukazatele
Podnikání podle Živnostenského zákona
Obchodní korporace a jejich právní úprava
Majetek firmy – investiční majetek, odepisování IM
Majetek firmy – oběžný majetek, zásobovací činnost
Financování podnikatelských subjektů
Bankovní soustava – ČNB
Platební styk
Úvěrování podnikatelských subjektů
Obchodování s cennými papíry
Daňová soustava
Daně z příjmů
Majetkové daně
Daň z přidané hodnoty a spotřební daně
Pojišťovnictví jako odvětví národního hospodářství
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
Řízení firem
Personální management, hodnocení a odměňování zaměstnanců
Pracovně právní vztahy
Marketingové činnosti
Prodejní činnost

Anglický jazyk

Personal identification; Interpersonal relationships
My family and people around me
Housing and living
Everyday life
Education and schools
Job and occupation
Free time and hobbies
Food and healthy diet
Shopping and services
Travelling and tourism
Sports and games
Health and body care
Environment and weather
Culture and massmedia
Animals and care for them
My home town; The place where I study
The Czech Republic, Prague
The United Kingdom, London
The USA
Other English speaking countries

Obor vzdělání veterinářstvíObor vzdělání veterinářstvíCentrum malých zvířatCentrum malých zvířatŠkolní stájŠkolní stájŠkolní včelniceŠkolní včelniceŠkolní sýrárna a masná výrobaŠkolní sýrárna a masná výrobaZahraniční stážeZahraniční stážeZájmová činnostZájmová činnost
Bakaláři Google Classroom Facebook kontakt@sosvet.cz 495 535 386 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Všechna práva vyhrazena - www.sosvet.cz. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky - více informací. Prohlášení o přístupnosti. Web vytvořila společnost ITPA