13.9.2017

Školní psycholog

Školní psycholog: Mgr. Michal Matušinec, michal.matusinec@sosvet.cz

Individuální konzultace jsou výjimečně možné i v jiné termíny. Před konzultací mě vždy, prosím, nejprve kontaktujte e-mailem.

  • pondělí 7:30 – 16:00
  • úterý (po 15:00 dle dohody)
  • středa 7:30 – 12:30
  • čtvrtek 13:00 – 16:00 + (po 16:00 dle dohody)
  • pátek 9:00 – 13:00

Individuální péče o žáky

Krizová intervence

Krizové intervence je žákovi poskytována na základně jeho žádosti, žádosti rodiče či žádosti učitele. Krizová intervence je konzultace v krizové situaci, a tudíž není možný její odklad. Z tohoto důvodu je zákonný zástupce o konzultaci informován až zpětně.

Jednorázové a pravidelné konzultace se žákem

Jednorázová konzultace je žákovi poskytována na základě jeho žádosti, žádosti rodiče či žádosti učitele. Jedná se o poradenství, které nevyžaduje dlouhodobější spolupráci. V případě nutnosti je možné domluvit si s žákem pravidelné konzultace. Pro tuto spolupráci je nutný informovaný souhlas zákonného zástupce.

Diagnostika, depistáž

Žák je individuálně diagnostikován v případě jeho výukových, výchovných či jiných problémů. Jedná se zejména o depistáž specifických poruch učení a chování, rovněž ale i o depistáž nadaných dětí. Depistáže se poskytují na základě žádosti zákonného zástupce či učitele. Diagnostika je dále využívána v rámci kariérového poradenství. V neposlední řadě se diagnostika uplatňuje v práci s celou školní třídou (zjišťování sociálního klimatu třídy, screening, ankety, dotazníky).

Péče o žáky s přiznaným Podpůrným opatřením (PO) I. – V. stupně

PLPP

Školní psycholog spolupracuje s učitelem na tvorbě PLPP a nabízí učitelům možnost konzultace ohledně poskytování podpory žákovi s PLPP.

IVP

Školní psycholog spolupracuje s učitelem na tvorbě IVP a nabízí učitelům možnost konzultace ohledně poskytování podpory žákovi s IVP.

Reedukace

Reedukace je poskytována na doporučení ŠPZ (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Jedná se zejména o nápravy poruch učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie), procvičování problematického učiva a o aktivity zaměřené na procvičování pozornosti a schopnosti koncentrace. Pro dlouhodobou spolupráci je nutný informovaný souhlas zákonného zástupce.

Konzultace se zákonnými zástupci
Konzultace se zákonnými zástupci probíhají na žádost žáka, rodiče či učitele. Konzultace se týkají vzdělávacích a výchovných problémů žáka, jiných problémů žáka a dalších oblastí (předání kontaktů na odborníky mimo školu, kariérové poradenství apod.)

Konzultace pro učitele

Konzultace s učitelem probíhají na jeho žádost. Týkají se zejména problematiky třídního kolektivu, jednotlivých žáků, případně také zákonných zástupců.

Práce s třídním kolektivem

Práce se třídou probíhá na základě žádosti třídního učitele. Programy jsou připravovány speciálně pro daný kolektiv tak, aby se týkaly aktuální situace třídy (např. adaptace na nový třídní kolektiv, posilování interpersonálních vztahů, podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole apod.). Programy jsou připravovány na základě sociometrie. Sociometrie zjišťuje sociální klima třídy. V případě výskytu nežádoucího jevu proběhne ve třídě intervenční program.

Prevence sociálně patologických jevů

Ve spolupráci s metodikem prevence pořádá školní psycholog preventivní programy proti sociálně patologickým jevům (např. závislosti, šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie apod.).

Spolupráce s dalšími odborníky v péči o žáka

Školní psycholog spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence v rámci ŠPP a s pedagogicko-psychologickou poradnou a se speciálně pedagogickým centrem v rámci ŠPZ.

Obor vzdělání veterinářstvíObor vzdělání veterinářstvíCentrum malých zvířatCentrum malých zvířatŠkolní stájŠkolní stájŠkolní včelniceŠkolní včelniceŠkolní sýrárna a masná výrobaŠkolní sýrárna a masná výrobaZahraniční stážeZahraniční stážeZájmová činnostZájmová činnost
Bakaláři Google Classroom Facebook kontakt@sosvet.cz 495 535 386 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Všechna práva vyhrazena - www.sosvet.cz. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky - více informací. Prohlášení o přístupnosti. Web vytvořila společnost ITPA