Okruhy k přípravě pro školní rok 2020/2021

Okruhy vytvořené školou, pro profilovou část maturity:

 • povinné zkoušky
  • Okruhy vytvořené školou, pro státní část maturity:

    

   Chov a výživa hospodářských zvířat
   Zásady ekologického zemědělství
   Domestikace hospodářských zvířat
   Obecná zootechnika – morfologické a fyziologické vlastnosti HZ
   Obecná zootechnika – zootechnická taxonomie a základní zootechnické zásady
   Obecná zootechnika – selekce, plemenitba
   Chov skotu – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
   Chov ovcí – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
   Chov koz – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
   Chov koní – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
   Chov prasat – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa  krmení jednotlivých kategorií
   Chov slepic – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
   Chov krůt, perliček a křepelek – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
   Chov vodní drůbeže – význam chovu, plemena, plemenářská práce, plemenitba, produkce, chovatelské zásady, výživa a krmení jednotlivých kategorií
   Chov kožešinových zvířat
   Pastva jednotlivých druhů hospodářských zvířat

    

   Nemoci hospodářských zvířat

   Obecná epizootologie
   Obecná farmakologie
   Zoonózy
   Virová onemocnění společná více druhům zvířat
   Bakteriální onemocnění společná více druhům zvířat
   Sporogenní infekce
   Mykózy a mykotoxikózy
   Metabolické poruchy, poruchy metabolismu minerálů a vitamínů
   Bakteriální onemocnění přežvýkavců
   Virová a prionová onemocnění přežvýkavců
   Parazitární onemocnění přežvýkavců
   Mastitidy
   Onemocnění trávícího traktu přežvýkavců
   Bakteriální onemocnění prasat
   Virová onemocnění prasat
   Parazitární a neinfekční onemocnění prasat
   Bakteriální onemocnění drůbeže
   Virová onemocnění drůbeže
   Parazitární a neinfekční onemocnění drůbeže
   Bakteriální onemocnění koní
   Virová onemocnění koní
   Parazitární onemocnění koní a koliky
   Onemocnění pohybového aparátu koní a neinfekční onemocnění koní
   Onemocnění lovné zvěře
   Infuzní terapie
   Antimikrobní a antimykotická terapie
   Antiparazitární terapie
   Imunopreparáty
   Antiflogistika
   Terapie onemocnění trávicího systému
   Terapie onemocnění kožního systému

    

   Biologie a ekologie
   Vývoj živých soustav a evoluce člověka
   Eukaryotická buňka (rostlinná a živočišná)
   Fyziologické procesy na úrovni buňky
   Nebuněčné formy živých soustav – viry
   Doména Archea, Doména Bakteria, Prokaryotický typ buňky
   Rostlinná histologie
   Vegetativní rostlinné orgány – kořen, stonek, list
   Generativní rostlinné orgány. Rozmnožování rostlin
   Růst a pohyby rostlin
   Řasy
   Mechorosty
   Kapraďorosty
   Nahosemenné rostliny
   Krytosemenné rostliny
   Houby a lišejníky
   Evoluce orgánových soustav živočichů
   Prvoci
   Dvojlistí živočichové – houby, žahavci
   Prvoústí se schizocoelní tělní dutinou – ploštěnci
   Prvoústí s pseudocoelní tělní dutinou – hlísti
   Prvoústí coelomoví, nečlánkovaní – kroužkovci
   Prvoústí coelomoví,článkovaní – měkkýši
   Členovci – podkmen klepítkatci
   Členovci – podkmen žebernatí
   Členovci – podkmen vzdušnicovci
   Duhoústí – ostnokožci
   Strunatci, podkmen pláštěnci, podkmen kopinatci
   Strunatci, podkmen obratlovci, třída kruhoústí
   Strunatci, podkmen obratlovci, třída paryby
   Strunatci, podkmen obratlovci, třída ryby
   Strunatci, podkmen obratlovci, třída obojživelníci
   Strunatci, podkmen obratlovci, třída plazí
   Strunatci, podkmen obratlovci, třída ptáci
   Strunatci, podkmen obratlovci, třída savci
   Etologie
   Mendelovy zákony dědičnosti, řešení genetických úloh
   Dědičnost mnohobuněčného organizmu
   Genetika člověka
   Genetika populací
   Abiotické složky životního prostředí
   Biotické faktory životního prostředí

    

   Chemie
   Stavba atomu
   Chemická vazba
   Chemický děj (termochemie, kinetika, mechanismus, stechiometrie)
   Chemická teorie roztoků
   Vodík, kyslík, voda
   s-prvky
   p1 a p2-prvky
   p3 a p4-prvky
   p5 a p6-prvky (bez kyslíku), halogeny, vzácné plyny
   Charakteristika d-prvků, koordinační sloučeniny, skupina mědi a zinku
   Triáda železa, skupina chrómu a manganu
   Obecná charakteristika organických sloučenin
   Alkany a cykloalkany
   Alifatické nenasycené uhlovodíky
   Aromatické sloučeniny
   Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
   Hydroxyderiváty uhlovodíků, ethery, karbonylové sloučeniny
   Karboxylové sloučeniny, deriváty karboxylových sloučenin
   Heterocyklické sloučeniny, alkaloidy, vitamíny
   Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, nukleové kyseliny
   Sacharidy
   Lipidy, metabolismus lipidů
   Fotosyntéza
   Metabolismus sacharidů
   Analytická chemie

    

   Hygiena a technologie potravin
   Zdravotně nezávadná potravina, jakostní potravina
   Senzorická jakost potravin
   Mikrobiologické znaky zdravotně nezávadné potraviny
   Chemické znaky zdravotně nezávadné potraviny
   Fyzikální znaky zdravotně nezávadné potraviny
   Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
   Zákon o veterinární péči
   Zákon o ochraně veřejného zdraví
   Potravinové právo v EU
   Nařízení EU – hygienický balíček
   Základy technologie výroby mléka a smetan
   Základy technologie výroby zakysaných mlékárenských výrobků
   Základy technologie výroby jogurtů a tvarohů
   Základy technologie výroby sýrů
   Vady mlékárenských výrobků
   Schéma jatek a porážka
   Základní veterinární prohlídka jatečného kusu, masa
   Základy technologie výroby výsekového masa
   Základy technologie výroby masných výrobků
   Porážka drůbeže, veterinární prohlídka
   Technologické zpracování jatečné drůbeže a masných výrobků
   Zpracování vajec a vaječných výrobků
   Zdravotní nezávadnost medu, falšování medu, nejakostní med
   Základní dělení tržních ryb, jakost, zdravotní nezávadnost ryb
   Zpracování ryb a příprava rybí suroviny
   Veterinární kontrola ryb na území České republiky
   Hygiena a sanitace v potravinářském průmyslu
   Systém kritických bodů při výrobě potravin

    

   Ekonomika a právo
   Tržní ekonomika
   Národní hospodářství
   Makroekonomické ukazatele
   Podnikání podle Živnostenského zákona
   Obchodní korporace a jejich právní úprava
   Majetek firmy – investiční majetek, odepisování IM
   Majetek firmy – oběžný majetek, zásobovací činnost
   Financování podnikatelských subjektů
   Bankovní soustava – ČNB
   Platební styk
   Úvěrování podnikatelských subjektů
   Obchodování s cennými papíry
   Daňová soustava
   Daně z příjmů
   Majetkové daně
   Daň z přidané hodnoty a spotřební daně
   Pojišťovnictví jako odvětví národního hospodářství
   Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
   Řízení firem
   Personální management, hodnocení a odměňování zaměstnanců
   Pracovně právní vztahy
   Marketingové činnosti
   Prodejní činnost

    

   Anglický jazyk
   Personal identification; Interpersonal relationships
   My family and people around me
   Housing and living
   Everyday life
   Education and schools
   Job and occupation
   Free time and hobbies
   Food and healthy diet
   Shopping and services
   Travelling and tourism
   Sports and games
   Health and body care
   Environment and weather
   Culture and massmedia
   Animals and care for them
   My home town; The place where I study
   The Czech Republic, Prague
   The United Kingdom, London
   The USA
   Other English speaking countries

Obor vzdělání veterinářstvíObor vzdělání veterinářstvíCentrum malých zvířatCentrum malých zvířatŠkolní stájŠkolní stájŠkolní včelniceŠkolní včelniceŠkolní sýrárna a masná výrobaŠkolní sýrárna a masná výrobaZahraniční stážeZahraniční stážeZájmová činnostZájmová činnost
Bakaláři Google Classroom Facebook kontakt@sosvet.cz 495 535 386 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Všechna práva vyhrazena - www.sosvet.cz. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky - více informací. Prohlášení o přístupnosti. Web vytvořila společnost ITPA