5.3.2021

Školská rada

Zpět

Členové:

 • Mgr. Adelína Macháčková – předseda
 • Mgr. Vladimír Tichý – místopředseda
 • MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA – jmenován zřizovatele
 • MVDr. Libuše Poldová
 • Monika Novotná
 • RSDr. Ing. Otakar Ruml – jmenován zřizovatele

Jednací řád školské rady

Článek I.

 1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
 2. Školskou radu svolává její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
 3. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 4. Počet členů školské rady je šest.
 5. Před uplynutím funkčního období členství ve školské radě zanikne, jestliže se člen vzdá svého mandátu. Předseda vyhlásí doplňkové volby tak, aby příští zasedání školské rady bylo v plném počtu členů.

Článek II.

 1. Jednání školské rady řídí její předseda nebo místopředseda (dále jen „předsedající“).
 2. Po zahájení jednání umožní předsedající členům školské rady vyjádřit se k programu zasedání školské rady a navrhnout změnu v programu zasedání nebo v pořadí projednávaných bodů. Školská rada poté o programu zasedání hlasuje.
 3. Jednotlivé body programu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů, které předkládá navrhovatel nejpozději 10 pracovních dnů před jednáním.

Článek III.

 1. Předseda nebo členové školské rady mohou přizvat k jednání další osoby, je-li to zapotřebí k projednávané věci.
 2. Školská rada si může k projednávání vyžádat stanoviska dalších osob.

Článek IV.

 1. K jednotlivým bodům programu se koná rozprava.
 2. Členové školské rady mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy.
 3. O schválení předložených návrhů se hlasuje.
 4. Hlasuje se zdvižením ruky.
 5. Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající výsledek.
 6. Usnesení je platné, je-li schváleno nadpoloviční  většinou přítomných členů školské rady.
 7. Výsledek hlasování je platný, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina členů.
 8. Hlasovat je možné i korespondenčně. Korespondenční hlasování lze uskutečnit pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V případě korespondenčního hlasování je výsledek platný, je-li schválen všemi členy. V případě, že tomu tak není, musí  být svoláno zasedání školské

Článek V.

 1. O každém zasedání školské rady se pořizuje zápis, který pořizuje člen školské rady pověřený předsedajícím.
 2. Náležitosti zápisu:
  • termín zasedání
  • přítomní členové
  • omluvení členové
  • jméno předsedajícího
  • program jednání včetně pořadí projednávaných bodů
  • přijatá usnesení
 3. Správnost písemného záznamu průběhu jednání  a zápisu ověřuje předsedající.
 4. Zápis se zasílá členům školské rady, řediteli školy a zveřejní se na přístupném místě ve škole. K zaslání zápisu lze použít i elektronickou poštu.

Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 5. 4. 2018.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 6. 4. 2018.

Zápis z ustavující  schůze Školské rady při SOŠ veterinární v Hradci Králové 5. dubna 2018.

Přítomni: viz prezenční listina

Program jednání:

 1. Zahájení – ředitelka školy Ing Hana Rubáčková informovala členy školské rady o znění §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, které se týkají činnosti školské rady.
 2. Volba předsedy školské rady. Jednohlasně byla zvolena Ing. Regína Čížková.
 3. Volba místopředsedy školské rady. Jednohlasně byl zvolen Ing. Vladimír Tíchý.
 4. Schválení jednacího řádu – jednací řád byl schválen jednohlasně s účinností od 6. 4. 2018.
 5. Informace o škole podala ředitelky školy Ing.. Hana Rubáčková.
 6. Diskuse

5. 4. 2018
Zapsala: Monika Novotná

Obor vzdělání veterinářstvíObor vzdělání veterinářstvíCentrum malých zvířatCentrum malých zvířatŠkolní stájŠkolní stájŠkolní včelniceŠkolní včelniceŠkolní sýrárna a masná výrobaŠkolní sýrárna a masná výrobaZahraniční stážeZahraniční stážeZájmová činnostZájmová činnost
Bakaláři Google Classroom Facebook kontakt@sosvet.cz 495 535 386 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Všechna práva vyhrazena - www.sosvet.cz. Obsah tohoto webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. K poskytování služeb a správné funkčnosti tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky - více informací. Prohlášení o přístupnosti. Cookies zásady. Web vytvořila společnost ITPA